Login
How to login? Forgotten password

General request

Customer

Last name *
Name
Title
City *
Municipality
Street
No. *    ZIP *    
E-mail *
Phone *
FAX *

Consumption point

City
Municipality
Street
No.    ZIP    
Zaslanie Vašej požiadavky je považované za vyjadrenie súhlasu spracúvaním Vašich osobných údajov podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Ak Vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy (napr. o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou), spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia (GDPR) a nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia (GDPR). Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým je to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Žiadosti na výkon práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné zaslať na adresu: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, alebo e-mailom na adresu osobnyudaj@zsvs.sk.

Write your message, question or requirement *


* Required value
* Required contact - you have to fill at least one of marked items